Innkledd skorstein

KRAV TIL SKORSTEINER.

Tekniske forskrifter av Plan- og bygningsloven stiller krav til utførelse av skorsteinens ytterflater.

Årsaken til kravet er at det skal være mulig å påse at skorsteinens ytterflater er uten sprekkdannelser da slike sprekker kan medføre fare for spredning av gnister og branngasser. Skorsteinen kan pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. (Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes). Disse materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips). For våtroms vedkommende kan membran påføres (NB Ikke membranplater). Det er under ikke tillatt å spikre eller skru skruer inn i skorsteinen.

En skorstein regnes for å være i bruk dersom det står minst ett ildsted tilknyttet skorsteinsløpet i en etasje, og kravene gjelder i hele skorsteinens lengde fra bunn til topp. Kravene gjelder for alle skorsteiner som er i bruk.

Er skorsteinen belagt med flis eller stein eller lignende og det er tvil om det er gipsplate under eller om materialene er limt direkte på skorsteinen, kan du prøve å bore i en fuge for å undersøke saken (forsiktig med dette i våtrom da membran kan skades). Ved å banke på skorsteinen, kan man ofte få indikasjon på hva som er under flisene. Høres det en "hul" lyd kan dette indikere at det er en eller form for plater under.

Teglsteinsskorsteiner skal være åpen for innsyn på alle sider i alle etasjer. Dette gjelder ikke for sider hvor det ev. går murt lufteløp. Denne siden kan tildekkes.

Dersom teglsteinskorsteiner rehabiliteres med godkjent rehabiliteringsmetode, dvs ved at rør senkes ned i skorsteinen, kan – for de fleste rehabiliteringsmetoder – noen sider tildekkes. Monteringsanvisningen for rehabiliteringssystemet angir hvor mange. Øvrige sider må være tilgjengelig – dette gjelder hele sida fra gulv til tak og fra side til side. NB. Dersom det er en murt luftekanal på en av sidene, er en side allerede tildekket.

Elementskorsteiner kan, for de fleste typer, kles inn på to sider. Enkelte har krav om alle fire sider åpne (Leca Maxi, Plewa 9” og enkelte ensjikts elementskorsteiner).

Forslag til utbedring av innkledde skorsteiner:

     1.    Innkledningen fjernes.                                                                        

     2.    Dersom alle ildsted langs hele skorsteinsløpet frakobles, frafalles alle krav. I slike situasjoner vil vi anbefale å blende skorsteinen på toppen ved hjelp av ei skiferhelle som festes med mørtel for å unngå skader, bl.a. på grunn av fukt. Denne må festes på en slik måte at den ikke faller ned ved kraftig vind, men likevel slik at den kan løsnes dersom behovet for å ta i bruk skorsteinen revurderes.

               

     3.       Dersom inspeksjonsluke på hele skorsteinsflatas størrelse benyttes for inspeksjon av skorsteinen, må avstandskrav på minimum 10 cm fra skorsteinens ytterflate være opprettholdt. Hele skorsteinsflata skal være synlig. Det må ikke spikres eller skrus skuer inn i skorsteinen. Vi gjør oppmerksom på at dette er ingen preakseptert eller anbefalt løsning. Ved tilsyn må luka være åpen.

               

     4.      Skorsteinen blendes på toppen ved hjelp av ei skiferhelle som festes med mørtel.

     5.      Skorsteinen rehabiliteres etter godkjent metode med nedsenking av nytt innerrør. Dette er søknadspliktig tiltak. Monteringsanvisningen for rehabiliteringsproduktet angir hvor mange sider som ev. kan tildekkes. Ev. sprekkdannelser i ytterflate og dårlige fuger må tettes.

     6.    Eventuelle andre prosjekterte løsninger må dokumenteres og være godkjent av overordnet organ

 

Brannlovens Forskrift om Brannforebygging  kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, feieravdeling har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.

Tilbake til forsiden

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn