Installasjon av ildsted

 

INSTALLASJON AV ILDSTED

Huseier er forpliktet til å melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget (som for eksempel fjerning av ildsted). Jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, brann- og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging §6.

Viser også til Teknisk Forskrift § 9-10. Utslippskrav til vedovner

(1) Lukket ildsted for vedfyring skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler fra slikt ildsted skal ikke overstige verdier gitt i Norsk Standard NS-3059 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav.

Meldeplikten gjelder også når det har vært installert ildsted på plassen tidligere. Meld i så fall også fra om hvilket ildsted som fjernes.

Vi også vite type ildsted som monteres, godkjenningsnummer, hvor ildstedet monteres (rom, etasje). Vennligst fyll ut vedlagte skjema og returner til oss, bruk gjerne e-post. Skjema som ev. medfølger ildstedet kan også benyttes.

Alle ildsteder må monteres iht. monteringsanvisning, og røykrørsinnføring (innmuringsstuss) for skorsteinstypen må benyttes. Er skorsteinen rehabilitert med et nytt innerrør, ta kontakt med firma som rehabiliterte skorsteinen.

Når vi mottar melding om fjerning eller montering av ildsted, vil vi vurdere grunnlaget for feieavgiften. Skal feieavgiften endres som følge av fjerning eller montering av ildsted, vil dette bli gjeldende fra første termin etter mottatt melding.

Informasjon om bioetanolpeiser.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

NB! Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.

 

Tilbake til forsiden

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn