Brannvernleder 1

Målgruppe:

• Brannvernledere og personer med administrativt ansvar for brannsikkerhet i bedrifter, organisasjoner, foreninger, offentlige etater m.fl.

Kursmål:
• Kurset har som overordnet mål å være en innføring i forbindelse med kravet til tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og
organisatoriske forhold i objektet, jf. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Herunder skal eleven få kjennskap til brannvernleders oppgaver, generell forståelse for
brannvern, gjeldende lover og forskrifter, vanlige tekniske feil og mangler ved bygg,
menneskelige reaksjoner på brann, samt brannvesenets dimensjonering og tilsyn.

Pensummateriell:
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, med veiledning
• Internkontrollforskriften
• Brann- og eksplosjonsloven
• Plan- og bygningsloven
• Håndbok for brannvernledere ( inkludert i kursprisen)

Innhold:
• Brannvernleders oppgaver
• Generell forståelse av brannvern
• Brannårsaker, brann- og slukketeori
• Gjeldende lover og forskrifter
• Vanlige tekniske feil og mangler ved bygg
• Menneskelige reaksjoner på brann
• Brannvesenets dimensjonering og tilsyn
• Branndokumentasjon

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn