Bålbrenning på Sankthans

Det er tillatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Følg dessuten brannvesenets råd for forsvarlig bålbrenning.

Slik gjør du:

Bålet skal bygges av rene treprodukter. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk osv.

Bålet bør ikke bygges for stort. Legg heller på mer ved etter hvert.
Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning.

Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.

Ansvarlig voksen skal sørge for at bålet holdes under kontroll.

Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.

Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.

Ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

I tørkeperioder og ved sterk vind vil et generelt forbud vurderes. Den ansvarlige plikter å undersøke dette før opptenningI

Ikke gjør opp ild på svaberg eller bart fjell da dette gir varige skader på berget

Hvis du ikke eier grunnen selv, husk å få tillatelse fra grunneier til å brenne bål.

Selv om det har vært perioder med mye nedbør, ber vi om at ansvarlig for bålbrenning viser aktsomhet.

Bildet er fra Sverresborg folkemuseum
(Foto, Adresseavisen)

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn