Om Trøndelag brann- og redningstjeneste

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet og kommunene våre, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Vi er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte.

12 brannstasjoner er tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fire av disse ligger i Trondheim, og har døgnbemanning.

Pr. 1.1.2019 er antall ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ca 325 personer.

Selskapets visjon er trygghet for alle - hver dag.
Utledet av denne visjonen beskrives selskapets overordnete målsetting:

TBRT skal:

1) Forebygge og redusere konsekvensen av brann, ulykker og andre uønskede hendelser

2) Redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier

3) Utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid

4) Kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift

5) Ha et trygt og godt arbeidsmiljø

6) Ha ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt

Eksempel på selskapets oppgaver i denne sammenheng er:

  • Tilsyn i særskilte brannobjekt som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, forsamlingslokaler etc.
  • Ved brannutrykninger: brannslokking, livredning/røykdykking, restverdiredning*, innsats til sjøs, regionale slokkeavtaler
  • Ved andre ulykker/naturkatastrofer/nødhjelp: frigjøring av fastklemte personer, dykkertjenester, tunnel-ulykker, redning med brannbåt, beredskap for akutt forurensning, oljevernberedskap og regionale avtaler om assistanse
  • Annen assistanse: restverdiredning*, lensing/opprydding, flagging/helikopterlanding og ellers generell assistanse
  • Brannforebyggende informasjon rettet mot bedrifter, kommunale institusjoner og byens innbyggere generelt
  • Ivareta verts-rollen for det interkommunale samarbeidet om akutt forurensning i Sør-Trøndelag-regionen
  • Forvalte og vedlikeholde sivilforsvarets materiell
  • Feiing og tilsyn med piper og ildsteder

Restverdiredning, RVR, er et samarbeide med landets forsikringsselskaper og er en viktig del av virksomheten.

 

Organisasjonskart:

 

orgkartekstern

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn