Om Trøndelag brann- og redningstjeneste

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet og kommunene våre, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Vi er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte.

12 brannstasjoner er tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fire av disse ligger i Trondheim, og har døgnbemanning.

Pr. 1.1.2022 er antall ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ca. 325 personer.

 

Selskapets visjon er trygghet for alle - hver dag.

 

Utledet av denne visjonen beskrives selskapets overordnete målsetting:

Strategiske mål 2023 - 2033

Nr. 01 — Samarbeid Ta en tydelig regional rolle. Påvirke og arbeide sammen med andre brannvesen, nødetater, organisasjoner og myndigheter for å øke effekten av våre tiltak og bidra til en rettferdig finansieringsmodell.

Nr. 02 — Teknologi Ta i bruk nye teknologiske løsninger som understøtter samfunnsoppdraget. Digitale verktøy skal effektivisere driften og gi bedre tjenester for innbyggerne.

Nr. 03 — Utvikling Levere tjenester tilpasset samfunnsutvikling og trusselsituasjon, og organisere oss på en slik måte at ressursene utnyttes godt og metodene er fremtidsrettet. Være faglig oppdaterte og engasjerte i satsningsområder og fagmiljøer for å skape et tryggere samfunn.

Nr. 04 — Bærekraft og arbeidsmiljø Ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte bryr seg og tar ansvar, både for hverandre og miljøet. Ha en kultur preget av engasjement for samfunnsoppdraget og vilje til kontinuerlig forbedring.

Nr. 05 — Mangfold Rekruttere og beholde en mangfoldig sammensetning av ansatte som gjenspeiler samfunnet vi er en del av. Kravene til ansatte skal i større grad tilpasses variasjonen i hendelsestypene og mangfoldet i arbeidsoppgavene.

Nr. 06 — Kompetanse Videreutvikle kompetansen i selskapet, blant annet ved å samarbeide med brann- og redningsskolen og utnytte nærheten til forskningsmiljøene i regionen. Balansere spesialisering og helhetsforståelse slik at alle ansatte jobber sammen for å løse samfunnsoppdraget. 

 

 

TBRT sine grunnleggende verdier er:

- vi skal behandle folk som folk

- vi skal ikke bruke mer penger enn vi har

- alt vi gjør skal tåle dagens lys

- vi skal ha oppmerksomhet på arbeidsoppgavene

  

Organisasjonskart:

 

orgkartekstern

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn