Administrasjon

Administrasjonsavdelingen har 21 medarbeidere, både med og uten uniform. Alle disse har arbeidssted på hovedbrannstasjonen i Sluppenveien 18.

Administrasjonsavdelingen støtter de andre avdelingene i TBRT IKS med ulike funksjoner og oppgaver. Her ligger ansvaret for overordnet økonomistyring, avlønning og arkiv. I tillegg håndterer personalfunksjonen alle ansettelser i TBRT IKS, samt at et team bestående av tre medarbeidere har ansvaret for øvelser, utdanning og kursvirksomhet. For å sikre at det vi gjør utføres iht instrukser og prosedyrer har en person det overordnede ansvaret for bedriftens HMS. For å holde tritt med den tekniske utviklingen og for å utvikle gode tekniske plattformer, samt se framtidige muligheter, er IKT-funksjonen sentral for hele TBRT IKS.

Selskapets ledelse

Brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen

Leder Administrasjonsavdelingen Pål Moxnes

Leder Beredskapsavdelingen Ola Kviteng

Leder Forebyggende avdeling Anna-Karin Hermannsen

Leder Feieavdelingen Morten Gulliksen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn