Aspirant/brannkonstabel i TBRT

Seleksjonstester:

Seleksjonstestene vil foregå over to dager. Basert på innsendt søknad vil ca. 60 kandidater bli utvalgt til disse testene. Kandidaten må fremstille godkjent helseattest ikke eldre enn 6 måneder på testdagen. Kandidaten må også underskrive på egenerklæringsdokument.

For brannkonstabel gjennomføres deler av samme testregime som for aspiranter. Noen av kravene vil være ulike basert på ulik forventning til søkergruppen. Det vil bli gjennomført kartlegging av faglig nivå, og noen av tidskravene vil være ulike. Tidskravet på 3000 meter bortfaller.

Kandidaten vil bli testet i følgende tester. Ikke alle testene står detaljert beskrevet, og TBRT forbeholder seg retten til å endre på noen av testene.

3000 meter løping:
Testen foregår utendørs på 400 meter løpebane. Kravet er 14:30 minutter. Kandidater som fullfører på dårligere tid er diskvalifisert fra videre seleksjonstesting. Bekledning er løpetøy og løpesko.

Arbeidskapasitetstest (Tidligere arbeidstilsynets test):
Testen foregår inne. Testen består av tredemølletest og styrketest, totalt fire deløvelser. Ikke bestått på en av øvelsene er diskvalifiserende fra videre seleksjonstesting. Bekledning er utrykningsbukse og -jakke, flaskepakke på ryggen samt joggesko. TBRT stiller med utrykningsklær til testen. Vekt på flaskepakke og utrykningsklær er samlet 23 kg.

Bassengtest:
Testen foregår i 25 meters eller 50 meters svømmebasseng. Testen består av tre deløvelser.
Del 1: Kandidaten skal svømme 300 meter (valgfri teknikk) på makstid 9:00 minutter. Kandidater som fullfører på dårligere tid er diskvalifisert fra videre seleksjonstesting.
Del 2: Kandidaten skal dykke etter dummy/gjenstand på bassengbunnen og bringe denne inn til kanten av bassenget. Kandidaten får tre forsøk på å ta opp gjenstanden. Ikke -bestått øvelse er diskvalifiserende for videre seleksjonstesting.
Del 3: Kandidaten skal gjennom ulike øvelser testes i utholdenhet i og under vann. Kandidatens innsats blir vurdert av instruktører.
Bekledning er badetøy og egne svømmebriller.

Hinderløype:
Kandidaten prøves i en hinderløype der ulike arbeidsrelaterte momenter testes. Blant annet praktisk arbeid og klaustrofobi. Ikke bestått er diskvalifiserende fra videre seleksjonstesting.
Testene går på tid og kandidaten vurderes av instruktører.

Høydetest:
Kandidaten skal ta seg opp og ned stigen i et av TBRT’s høyderedskap. På toppen skal det utføres et arbeidsstykke. Arbeidsstykket vurderes av instruktører. Ikke gjennomført gang i stige er diskvalifiserende for videre seleksjonstesting.

Psykologisk test:
Kandidaten skal gjennom en teoretisk psykologisk test. Resultatet blir vurdert av instruktører.

Gruppeoppgave:
Kandidatene deles inn i grupper og utfører en felles gruppeoppgave. Resultatet blir vurdert av instruktører.

Teorioppgave:
Kandidatene skal hver for seg utføre en teoriprøve på tid. Prøven skal avspeile generell allmennkunnskap.

Etter seleksjonstestene vil aktuelle kandidater bli innkalt til intervju.

 

 

Aspirantperiode:

Det nye kullet med aspiranter begynner sin aspirantperiode i TBRT 2. januar 2023 Aspirantperioden starter med 3 måneder internopplæring. Etter 3 måneder har aspiranten fullført:

Grunnleggende intern brann- og redningsopplæring herunder:
- Organisering av brann- og redningstjenesten
- Brannfysikk og brannkjemi
- Vannføring, trykktap
- Sertifisering hjertestarter
- Grunnleggende førstehjelpskurs
- Grunnleggende overflateredningskurs
- I tillegg omfattende øvelser innen temaene: Arbeid på skadested, hurtigfrigjøring, USAR, urban redning, CBRNe, sjøredning, restverdiredning, PLIVO, HMS og oljevern.

Røykdykkerkurs

Kjemikaliedykkerkurs

Norges brannskoles nettbaserte grunnkurs i brannvern

1. april 2023 skal aspirantene inn i vakttjeneste som røykdykkere og mannskap på brannbil. Aspirantene vil bli fordelt på 4 brigader og 4 stasjoner. Vakttjenesten er turnusbasert og en gjennomsnittlig arbeidsuke er 42 timer.

Som aspirant i beredskapsavdelingen i TBRT vil din daglige tjeneste bestå av beredskapsarbeid i Trondheim kommune i forhold til brann og ulykker. TBRT er kommunens beredskapsinstans innen fagene:

 • Brann
 • Trafikkulykker
 • Urban tauredning
 • Urban Search and Rescue (USAR)
 • CBRNE (Farlig godshåndtering)
 • Redningsdykking
 • Sjøredning
 • Restverdiredning
 • Andre ulykker
 • I tillegg til støtte ved spesielle oppdrag i distriktet.

TBRT’s fire stasjoner i Trondheim håndterer årlig ca. 3.600 alarmer.

Videre opplæring vil foregå på egen brigade og i samarbeid med utdanningsmester og øvingsmester. Det er et krav at aspirantene innen prøvetiden tilegner seg førerkort klasse C.


Etter TBRT’s kompetansebehov vil aspirantene etter hvert få tilbud om følgende kurs for å heve kompetansen:

 • Sjåførkurs for mannskapsbil og tankbil
 • Høydeoperatørkurs
 • Elveredningskurs
 • Urban tauredning grunnkurs
 • USAR grunnkurs
 • Redningsdykkerkurs
 • O.s.v.

Aspirantperioden avsluttes ved godkjent intern opplæring og bestått grunnkurs ved Norges Brannskole.

F.A.Q:

Jeg ser av tidsplanen at jeg ikke har tid til å stille til testing på tidspunktet som er satt opp, kan jeg ta testene tidligere eller senere?

Svar: Nei, på grunn av anonymisering av deltagere og en arbeidskrevende prosess gjennomføres testene kun på oppsatte dager.

Vil jeg få dekt reisekostnader til og fra tester/intervju?

Svar: Nei. Reisekostnader dekkes av deltagerne selv.

Hvordan skal jeg komme meg til og fra tester?

Svar: Deltagerne som skal testes får beskjed om oppmøtested og tidsskjema. Det anbefales å bruke kollektivtransport. Transport mellom tester står TBRT for.

Jeg har jobbet kun 50% stilling, teller det?

Svar: Kravet er at arbeidserfaringen må utgjøre minimum 4 år tilsvarende 100% stilling etter endt utdanning. Det betyr at dersom du jobber 50% stilling, må du kunne dokumentere 8 års erfaring.

Teller lærlingetiden med i de 4 årene med arbeidserfaringene?

Svar: Nei. Kravet om arbeidserfaring inkluderer ikke lærlingetiden. Du må ha 4 års erfaring i tillegg til lærlingetiden.

Hvordan definerer dere relevant arbeidserfaring?

Svar: Dette blir et vurderingsspørsmål. Relevant arbeidsbakgrunn er kompetanse som vi i brann- og redningstjenesten ser er nyttig å tilføre virksomheten. Kandidater med bakgrunn fra tradisjonelle håndverksyrker, helsefag, forsvaret, pedagogikk, og realfag sees på som mer relevant enn kandidater med bakgrunn fra service, førstelinje, økonomi osv.

Hvordan skaffer jeg helseattest og politiattest?

Svar: Helseattest skaffer du hos fastlegen din. 

Informasjon om krav finner du her

Politiattest kan først anskaffes etter tilbud om stilling.

Hva menes med å beherske norsk skriftlig og muntlig godt?

Svar: Du må kunne gjengi en tekst både muntlig og skriftlig. I tillegg må du kunne gjøre deg forstått på norsk. I TBRT er norsk språket som blir brukt på samband og i ordregiving.

Hva skjer om jeg blir syk på testdagen?

Svar: Vi kan dessverre ikke avholde testene på andre dager enn de som er oppsatt. Ved sykdom (feber, infeksjon osv) anbefaler vi at kandidaten er nøye ved utfylling av egenerklæringsskjema. Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere kandidater som vi anser som ikke helsemessig skikket til å utføre tester. Spesielt bassengtest og arbeid i varme kan være farlig å utføre ved sykdom.

Finns det en aldersgrense for å søke?

Det er ingen nedre aldersgrense, men dette begrenser seg selv i forhold til krav om førerkort, utdanning og arbeidserfaring. Særaldersaldersgrensen for å jobbe som brannkonstabel er satt til 60 år.

Gjelder førstegangstjeneste som relevant arbeidserfaring?

Nei, 4 års 100% arbeidserfaring kommer utover førstegangstjenesten.

Har dere noen krav om språkkunnskap?

Utover gode norskkunnskaper har vi ingen krav til språkkunnskaper.

Er det samme krav på testene uansett kjønn?

Ja, alle blir testet på samme grunnlag med samme krav for begge kjønn.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn