Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner. Selskapet har både heltids- og deltidsmannskaper, til sammen ca 340 ansatte. Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å sikre liv og verdier.

Ledig stilling som aspirant/brannkonstabel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har behov for flere ansatte i beredskapsavdelingen i Trondheim. Grunnlaget for at TBRT nå også lyser ut etter aspiranter, er at TBRT er gitt i oppdrag fra sine eierkommuner å utdanne nye brannkonstabler.

Arbeidsoppgavene vil bestå av vaktberedskap, brannbekjempelse og arbeid ved andre ulykker, drift og vedlikehold av utstyr, øvelser og annet. Beredskapstjenesten er bygd opp med skiftordning fordelt på fire brigader, der arbeidstiden gjennomsnittlig er 42 timer pr. uke.

Aspiranter som tilsettes følger utdanningsløp satt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Aspirantene forplikter seg til å gjennomføre yrkesutdannelsen som kreves for å bli brannkonstabel. Utdanningsløpet innebærer to års systematisk internopplæring som avsluttes med grunnkurs ved Norges brannskole. I TBRT vil aspirantene få internopplæring på dagtid i 3 måneder før de går inn i skifttjeneste. Etter endt grunnkurs går aspirantene over til stilling som brannkonstabel.

Alle som får tilbud om stilling forplikter seg til å ta førerkort klasse C innen 6 måneder etter ansettelse. Kurset tas på fritiden for egen bekostning.

Stillingene som aspirant avlønnes mellom kr. 293.500,- og kr. 396.200,- pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. 104.204,- pr år når aspirantene går inn skiftordning.

Stillingene som brannkonstabel avlønnes mellom kr. 338.800,- og kr. 409.200,- pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. 104.204,- pr år, og inntil kr. 25.000,- pr år i gjeldende funksjons- og kompetansestige.

 

Krav til kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner må være oppfylt på søknadstidspunkt dersom ikke annet er angitt.

  • Førerkort klasse B i minimum 2 år sammenhengende.
  • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved tilbud om stilling.
  • Må kunne fremskaffe godkjent helseattest (ikke eldre enn 6 mnd) på testene.
  • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
  • Må være svømmedyktig.
  • Må være fysisk og psykisk skikket til en utfordrende og krevende tjeneste.
  • Må ha holdninger som er forenelige med TBRT’s overordnede mål og verdier.

Spesifikt for stilling som aspirant gjelder følgende krav:

  • Generell studiekompetanse eller relevant fagbrev.
  • Minimum 2 års relevant 100% arbeidserfaring etter endt utdanning.

Spesifikt for stilling som brannkonstabel gjelder følgende krav:

  • Må tilfredsstille kravene i henhold til § 7-3 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. (Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel)

Et antall søkere vil bli innkalt til to seleksjonsdager med testing i uke 18. Informasjon om testene: www.tbrt.no. Intervju vil foregå i uke 19.

Planlagt oppstart for aspiranter er 1. oktober 2019.

Planlagt oppstart for brannkonstabler er i løpet av 2020. 

 

Kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknad sendes elektronisk via EasyCruit.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt nestleder beredskap Sverre Hogstad tlf. 901 73 830.

Søknadsfrist: 24.03.2019

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn