Varsel om feiing

Varsel om feiing

 

Du vil få varsel på sms ca en uke før feieren kommer. Er du borte på dagtid, vennligst ta kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer. Ved ny avtale som inngås etter at feierne er ferdig i ditt område, og som medfører ekstra kostnader for feieravdelingen, vil det påløpe et ekstra gebyr.

NB! Feiing  på fritidsbolig blir varslet på sms ca 14 dg før feieren kommer.

 

Varsel om feiing utføres i henhold til jfr. Brann og eksplosjonsvernloven § 11h samt  Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.

For å gjøre kostnadene knyttet til ordinær feiing så lav som mulig, samt å gjøre gjennomføringen mest hensiktsmessig, utfører feiervesenet  arbeidet områdevis. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID kort fra Trøndelag Brann -og redningstjeneste IKS. Er det montert ildsted på skorsteinen, skal det foretas feiing.

 

Feiing av skorstein (pipe) skal foretas etter behov og fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. Det er feieren som vurderer behovet ved hver feiing og endrer hyppighet på utførelse av feiingen dersom fyringsmønsteret er endret.

  

Feiing kan skje fra taket. Det må da være takstige/taktrinn som ligger inntil skorsteinen. Takstigen/ trinn skal være fastmontert til taket i bærende konstruksjon. Husstigen skal rage 1 meter over takrenna og være forsvarlig festet og sikret mot glidning. Dersom vi må gå mellom skorsteinene på taket, må det monteres takbro. Både husstige, takstige, trinn og takbro må være montert etter monteringsanvisning og bør være typegodkjent. 

 

Ved feiing fra loftet skal det være uhindret adgang til alle feieluker og sotluker. Alle dører til loft, kjeller og sjaktrom må være opplåst. Rommene skal være tilstrekkelig belyst,

Skulle uhellet være ute, og det sotes ut, må du umiddelbart varsle oss slik at vi kan komme tilbake og se på skaden og skrive rapport som registreres. Eventuelle krav om erstatning må sendes oss innen to uker fra skadedato, og det forutsettes da at vi har blitt varslet tidligere og har en rapport på saken.

 

NB!Når du er borte fra hjemmet ditt, anbefaler vi at trekker i ovner og spjeld i peis samt feieluker og sotluker stenges/tettes. Lufting via ildsted og sotluker må ikke forekomme.

 

Maria på tak2

 

Huskeliste ved forberedelse før feiing.

1. Underrett alle beboere om at feieren kommer.

2. Forsikre deg om at alle ildsteder er avslått/slukket.

3. Steng/tett alle ovnsdører, luker og spjeld for å unngå støv og sot. Dekk gjerne ildstedet og gulvet under sotluka. NB Hold spjeld og trekker i ildsted stengt når ildstedet ikke er i bruk!

4. Såfremt det er montert ildsted i boligen, skal det tilrettelegges for feiing. 

5. Les nøye informasjonen som feieren har sendt ut, og ta gjerne kontakt, enten med feieren eller feiervesenet dersom du har spørsmål. Det sendes ut varsel på sms ca. 3- 5 dg før feiing  skal utføres.  Telefonnummer som feierne kan treffes på, står i SMS som du har fått tilsendt. Feierlagenes telefoner er betjent hverdager utenom lørdag mellom kl. 0730 og 1430.

6. Sørg for at feieren får tilgang til hele fyringsanlegget for å utføre feiing og fjerning av sot.

7. Sørg for at feieluker/sotluker som er innelåst i boder på loft (eller loftsleilighet) eller kjeller er tilgjengelige og godt belyst.

8. Huseier er ansvarlig for å slå av/på takvifte før/etter feiing.

 

Feieravdelingen minner om at det er huseiers ansvar at fyringsanlegget er i forskriftsmessig stand og fungerer som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Rutiner for feiing av skorstein på tak - Tryggheten for feieren avhenger av et samspill mellom feier og huseier. Vi har nå skjerpet inn noen av våre sikkerhetsrutiner for å heve sikkerheten for begge parter. Det vil si:

  • Takstigen skal være fastmontert til taket i bærende konstruksjon.
  • Husstigen skal festes sikkerhetsmessig mot glidning
  • Husstiger,takstiger,gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent.
  • Overgang fra husstige til takstige eller trinn skal kunne utføres forsvarlig.
  • Har bygget flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein eller være sikker adkomst mellom skorstein i form av gangbro eller lignende.
  • Eier er ansvarlig for å tilrettelegge for sikker adkomst for feiing og tilsyn.
  • Takstige/taktrinn skal gå opp til og inntil skorstein.
  • Tak med helling skal ha takstige eller taktrinn.

 

 

Ta gjerne en prat med feieren når han/hun kommer da vi tilbyr også tilleggsoppgaver som rengjøring av ildsted/ fyrkjele, videofilming/ røykprøving av skorstein mm. Dette er tjenester vi tar oss betalt for.

Se vår hjemmeside: http://tbrt.no/servicetjenester-priser.

 

Vi ber om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Feier2Feier1

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn