Varsel om feiing

Du vil få varsel på SMS en uke før feieren kommer. Feiegebyr dekker varslet feiing og tilsyn. Ved ekstra utkjøring blir det fakturert et ekstra gebyr.

 

Er du borte på dagtid, vennligst ta kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer. Ved ny avtale som inngås etter at feierne er ferdig i ditt område, og som medfører ekstra kostnader for feieravdelingen, vil det påløpe et ekstra gebyr.

 

Feiing og tilsyn utføres i henhold til brann- og eksplosjonsloven § 11. Er det montert ildsted på skorstein skal det foretas tilsyn. Lovbestemt tilsyn skal foretas etter behov og omfatter skorstein, alle ildsteder, sotluker/feieluker - samt røykvarslere og slukkemiddel. Vi er avhengig av at noen er hjemme, gjerne eier, slik at vi har tilgang til boenheten og de aktuelle rommene. Dersom eier er forhindret kan en annen myndig person være tilstede. 
 
 

Når feiing skjer fra taket er det viktig at feieren har trygge arbeidsforhold. Dette skal være klart før vi kommer på besøk:

  • Tak med helling skal ha takstige eller taktrinn som er typegodkjent. 
  • Takstigen skal være montert til bærende konstruksjon i taket. 
  • Takstige/taktrinn skal gå opp og inntil skorstein. 
  • Husstigen skal sikres mot glidning. 
  • Hus- og takstiger, gangbro og feieplattform i treverk er ikke godkjent. 
  • Overgang fra husstige til takstige/trinn skal utføres forsvarlig. 
  • Har bygget flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller være sikker adkomst mellom skorstein i form av gangbro eller lignende.

 

Nye krav til takstiger

For å ivareta sikkerheten til våre feiere ble det i 2019 innført skjerpede krav til takstige.

Når feiingen skjer fra taket må det ligge til rette for trygg ferdsel. Takstige skal ligge inntil skorsteinen og være fastmontert til bærende konstruksjon. Husstigen skal rage en meter over takrenna og være forsvarlig festet – og sikret mot glidning. Dersom vi må gå mellom skorsteinene på taket må det monteres takbro. Gangbro, hus- og takstige i treverk er ikke godkjent. 

Feier2Feier1

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn