Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Vedtekter for BPFT

(Brannvesenets pensjonistforening Trondheimsregionen)

Endret på årsmøtet 22. februar 2018

 

§ 1    Navn/ definisjon

Brannvesenets pensjonistforening er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral og uavhengig pensjonistforening som er stiftet av pensjonister fra brannvesen i Trondheimsregionen for å ivareta medlemmenes fellesinteresser.

Foreningens navn er Brannvesenets pensjonistforening Trondheimsregionen, forkortet BPFT.

§ 2    Formål og arbeidsområder

BPFT har som formål å samle alle pensjonister fra brannvesen i Trondheimsregionen.

BPFT skal ivareta medlemmenes yrkesmessige, sosiale og kulturelle interesser ved å fremme henvendelser og saker av interesse.

BPFT skal ha Trøndelag brann- og redning som hovedsamarbeidspartner.

BPFT skal ha god kontakt med kommunene og private organisasjoner som er av betydning for brannvesenet.

BPFT skal være et naturlig samlingspunkt for brannvesenets pensjonister bl.a. ved å arrangere kurs, temamøter og reiser som er av interesse for medlemmene.

§ 3    Medlemskap

Alle pensjonister fra Trøndelag brann- og redning og pensjonister og tidligere ansatte i Trondheim brannvesen er automatisk medlem i foreningen, under forutsetning for betalt medlemskontigent.

Kontingent pr. år kr. 200.- vedtatt på stiftelsesmøte 27. Oktober 2011

§ 4    Årsmøtet

Årsmøtet er BPFT`s høyeste myndighet

Tid og sted for det kommende årsmøtet skal bekjentgjøres så snart det er fastsatt av styret, fortrinnsvis i referat fra styremøtet hvor dette ble besluttet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar måned.

Innkalling- og møtedokumentene for årsmøtet, med årsberetning, regnskapsoversikt m.v. skal være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og regnskap.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må underskrives av forslagsstilleren og være kommet til styret senest 14 dager før dato for årsmøtet.

Etter innstilling fra valgkomiteèn velges i henhold til § 5:

1                   Styrets leder  

2                   Styrets nestleder  

3                   Kasserer

4                   Sekretær

5                   1 varamedlem 

6                   1 representant til PFO (Pensjonistenes Fellesorganisasjon Trondheim)

7                   Revisor   

8                   2 medlemmer til valgkomitèen  

Medlemmer av styret og valgkomite velges for 2 år

Varamedlem velges for 1 år

Revisor velges for 2 år

Representant til PFO velges for 2 år.

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall av avgitte stemmer

Bare halvparten av styret og valgkomitèen bør velges samtidig.

Alle beslutninger i foreningen, unntatt vedtektsendringer og oppløsning jfr § 8, avgjøres med alminnelig flertall.

Alle medlemmer har 1 stemme hver. Ingen har rett til å avgi stemme ved fullmakt.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding og regnskap.

§ 5    Styret

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær  og 1 varamedlem.

Lederen forbereder saker til styremøtene og leder alle styremøter. Nestleder leder styremøtene ved leders fravær.

Styret er beslutningsdyktig når 3 stemmeberettigede er tilstede.

Styret skal føre referat på styremøtene, referatene skal være tilgjengelige for alle medlemmer. Styret skal avgi årlig melding om foreningens virksomhet og legge fram regnskap til årsmøtet. Styret har ansvar for at de vedtak som blir fattet på årsmøtet, blir satt ut i livet og gjort kjent for medlemmene.

§ 6    Regnskap

Kasserer fører regnskap på vegne av styret og legger dette fram for årsmøtet.

§ 7    Eksklusjon

Hvis et medlem(er) som handler på foreningens vegne bevisst opptrer i strid med foreningens vedtekter, kan vedkommende utelukkes fra foreningen for kortere eller lengre tid.

Slik utelukkelse bestemmes av årsmøtet etter styrets innstilling, og etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg.

I slike saker skal avstemming være skriftlige.

§8     Vedtektsendring og oppløsning

Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.

For å endre vedtektene må minst 2/3 av de stemmeberettigede stemme for forslaget.

BPFT kan oppløses når forslag om dette foreligger til årsmøtet og det får minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning, blir foreningens midler overført til Trøndelag brann- og redning til sosiale formål.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn